Artykuł 31. Certyfikat akredytacyjny

1. Dokumentem potwierdzającym akredytację jest certyfikat akredytacyjny.
2. Certyfikat akredytacyjny zawiera co najmniej:
1) oznaczenie podmiotu akredytowanego i adres jego siedziby;
2) numer lub oznaczenie certyfikatu akredytacyjnego;
3) datę wydania i podpis Prezesa Urzędu albo osoby przez niego upoważnionej.