Artykuł 20. Odmowa dokonania certyfikacji

1. W przypadku stwierdzenia, że podmiot ubiegający się o certyfikację nie spełnia kryteriów certyfikacji, Prezes Urzędu albo podmiot certyfikujący odmawia jej dokonania.
2. Odmowa dokonania certyfikacji przez Prezesa Urzędu następuje w drodze decyzji.
3. Podmiot certyfikujący opracowuje i udostępnia zainteresowanym podmiotom procedurę postępowania w przypadku odmowy dokonania certyfikacji.