Artykuł 152

W ustawie z dnia 13 kwietnia 2016 r. o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 410) art. 9 otrzymuje brzmienie:
„Art. 9. Do danych osobowych zgromadzonych w systemie zgłaszania stosuje się przepisy o ochronie danych osobowych.”.