Artykuł 143

W ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992) w art. 80 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) zapewnia bezpieczeństwo przetwarzanych danych, informacji oraz dokumentów, które otrzymał w związku z prowadzeniem BDO, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.”.

„Nie potrzebujemy dokumentacji IT, wiemy jak mamy działać”

Jesteś tego pewien?

Zamów
audyt IT