Artykuł 136

W ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2065, z późn. zm.) w art. 9f w ust. 1 pkt 18 otrzymuje brzmienie:
„18) na żądanie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie wykonywania przez niego zadań określonych w przepisach o ochronie danych osobowych;”.

„Nasi programiści wiedzą jak tworzyć oprogramowanie zgodnie z RODO”

Jesteś tego pewien?

Sprawdź
outsourcing