Artykuł 127

W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 23, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 175a uchyla się § 2;
2) w art. 175c w § 1 uchyla się zdanie drugie.