Artykuł 106. Wyłączenie stosowania przepisów k.p.a. o administracyjnych karach pieniężnych

Przepisów art. 189d–189f i art. 189k ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego nie stosuje się.

"Nie potrzebujemy
żadnych narzędzi do RODO"

Jesteś tego pewien?