Artykuł 101. Podstawa i warunki nałożenia administracyjnej kary pieniężnej

Prezes Urzędu może nałożyć na podmiot obowiązany do przestrzegania przepisów rozporządzenia 2016/679, inny niż:
1) jednostka sektora finansów publicznych,
2) instytut badawczy,
3) Narodowy Bank Polski – w drodze decyzji, administracyjną karę pieniężną na podstawie i na warunkach określonych w art. 83 rozporządzenia 2016/679.

Art. 101a Obowiązek dostarczenia danych

1. W związku z toczącym się postępowaniem w sprawie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej, podmiot, o którym mowa w art. 101, jest obowiązany do dostarczenia Prezesowi Urzędu, na każde jego żądanie, w terminie 30 dni od dnia otrzymania żądania, danych niezbędnych do określenia podstawy wymiaru administracyjnej kary pieniężnej.
2. W przypadku niedostarczenia danych przez podmiot, o którym mowa w art. 101, lub gdy dostarczone przez ten podmiot dane uniemożliwiają ustalenie podstawy wymiaru administracyjnej kary pieniężnej, Prezes Urzędu ustala podstawę wymiaru administracyjnej kary pieniężnej w sposób szacunkowy uwzględniając wielkość podmiotu, specyfikę prowadzonej przez niego działalności lub ogólnie dostępne dane finansowe dotyczące podmiotu.

„Nasi pracownicy doskonale sobie radzą, szkolenie nie jest im potrzebne"

Jesteś tego pewien?

Zapytaj o e-learning