Motyw 172

(172)

Zgodnie z art. 28 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 45/2001 przeprowadzono konsultacje z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych, który wydał opinię w dniu 7 marca 2012 r.

*

*

Dz.U. C 192 z 30.6.2012, s. 7.