W jaki sposób zgłosić powołanie inspektora ochrony danych (IOD)?

ODPOWIEDŹ FORMALNA

Wyznaczenie IOD należy zgłosić Prezesowi UODO w ciągu 14 dni, wskazując imię, nazwisko oraz adres poczty elektronicznej lub numer telefonu inspektora, a także: 1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, w przypadku gdy administratorem lub podmiotem przetwarzającym jest osoba fizyczna; 2) firmę przedsiębiorcy oraz adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, w przypadku gdy administratorem lub podmiotem przetwarzającym jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą; 3) pełną nazwę oraz adres siedziby, w przypadku gdy administratorem lub podmiotem przetwarzającym jest podmiot inny niż wskazany w pkt 1 i 2; 4) numer identyfikacyjny REGON, jeżeli został nadany administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu.

W przypadku wyznaczenia jednego inspektora przez organy lub podmioty publiczne albo przez grupę przedsiębiorców, każdy z tych podmiotów dokonuje zawiadomienia. W terminie 14 dni należy zgłosić również zmianę tych danych lub odwołanie inspektora. Zawiadomienia sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Imię, nazwisko oraz adres poczty elektronicznej lub numer telefonu inspektora, należy umieścić także na stronie internetowej, a w jej braku – w miejscu prowadzenia działalności.

ODPOWIEDŹ PRAKTYCZNA

W ciągu 14 dni od wyznaczenia IOD, musimy zgłosić ten fakt do UODO. W tym celu, należy postępować zgodnie z instrukcjami urzędu. Jeśli w tym celu korzystamy z pełnomocnika, to do formularza należy załączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa, chyba że pełnomocnikiem jest małżonek, wstępny, zstępny lub rodzeństwo. Ponadto, imię, nazwisko oraz e-mail lub telefon IOD umieszczamy na naszej stronie internetowej. W razie wątpliwości, Prezes UODO prowadzi także stronę z pytaniami i odpowiedziami. Więcej informacji na naszym blogu.

-
Udostępnij na: -

Najpopularniejsze

Najnowsze na blogu