Jakie mają prawa osoby, których dane osobowe przetwarzamy?

ODPOWIEDŹ FORMALNA

Osoby, których dane dotyczą, mają następujące prawa: prawo dostępu do danych - art. 15 RODO, prawo do sprostowania danych – art. 16 RODO, prawo do bycia zapomnianym, tj. do usunięcia danych – art. 17 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania – art. 18 RODO, prawo do przenoszenia danych – art. 20 RODO, prawo do sprzeciwu – art. 21 RODO, prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa – art. 22 RODO.

Ponadto, na korzyść osób, których dane dotyczą, administrator ma obowiązek przekazania osobie, której dane dotyczą, informacji o przetwarzaniu danych osobowych - art. 13 i 14 RODO, a w przypadku realizacji żądania w zakresie sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych – także obowiązek poinformowania o tym odbiorców, którym ujawniono te dane (art. 19 RODO).

ODPOWIEDŹ PRAKTYCZNA

Oprócz obowiązku informacyjnego, który musi być wobec nas spełniony, RODO daje nam następujące prawa:

  • możliwość dostępu do naszych danych, uzyskania informacji m.in. przez kogo i jak są przetwarzane (patrz obowiązek informacyjny ADO), a także uzyskania kopii naszych danych,
  • jeśli dane są nieprawidłowe - żądanie niezwłocznego ich sprostowania, a jeśli niekompletne - ich uzupełnienia,
  • żądanie usunięcia danych (wyjątkami są m.in. sytuacje, gdy administrator przetwarza dane, aby realizować obowiązek prawny, wykonać umowę lub dochodzić swoich praw),
  • żądanie zaprzestania wykorzystywania danych i ograniczenia się do ich przechowywania – nie tylko gdy np. ze względów dowodowych nie chcemy usunięcia nielegalnie przetwarzanych danych, ale także do czasu rozstrzygnięcia różnego rodzaju sporów (np. co do prawidłowości danych czy zasadności wniesionego sprzeciwu),
  • żądanie otrzymania w powszechnie używanym formacie danych, które dostarczyliśmy administratorowi (dotyczy danych przetwarzanych na podstawie zgody lub umowy, nie obejmuje danych przetwarzanych w ramach władzy lub interesu publicznego),
  • sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora, stron trzecich lub w ramach władzy lub interesu publicznego,
  • prawo, by nie podlegać decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu i wywołującej prawne lub podobnie istotne skutki.

Jeśli administrator zrealizuje prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, musi poinformować o tym wszystkich odbiorców, którym ujawnił dane osobowe.

Gdy nasze prawa nie są realizowane lub gdy nasze dane przetwarzane są w sposób niezgodny z RODO, możemy złożyć skargę do Prezesa UODO, a w razie wystąpienia szkody – także żądać od administratora odszkodowania, co może wiązać się z postępowaniem sądowym.

-
Udostępnij na: -

Najpopularniejsze

Najnowsze na blogu