Czy pomiędzy uczelnią/szkołą a zakładem pracy powinna zostać zawarta umowa powierzenia danych osobowych?

SZCZEGÓŁOWE PYTANIE

Zwracam się z zapytaniem o powierzenie przetwarzania danych osobowych. Zapytanie dotyczy realizacji praktyk zawodowych. Uczelnia zwraca się do zakładu pracy z wnioskiem o realizację praktyk zawodowych dla studenta. W wyniku porozumienia zostaje zawarta umowa dotycząca praktyk pomiędzy uczelnią a zakładem pracy. Czy w związku z tym powinna być również zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych lub powinny zostać zastosowane zapisy dotyczące powierzenia w umowie głównej?

ODPOWIEDŹ

W pierwszej kolejności należy wskazać, że w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO uczelnia jest administratorem danych osobowych swoich studentów. Jeśli kieruje ona ich na praktyki do zakładu pracy, to zobowiązana jest podpisać umowę powierzenia danych osobowych, o której mowa w art. 28 ust. 3 RODO, z takim zakładem pracy. Zakład pracy w zakresie, w jakim przetwarza dane osobowe przekazane mu przez uczelnię jako administratora danych osobowych, będzie podmiotem, któremu dane powierzono do przetwarzania – procesorem.

Zakres powierzenia danych osobowych, a w szczególności przedmiot i czas trwania przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą, a także obowiązki i prawa administratora powinny zostać uregulowane pomiędzy stronami albo w ramach umowy głównej o organizację praktyk studenckich, zawierającej odpowiednie zapisy dotyczące powierzenia danych osobowych do przetwarzania, albo w ramach oddzielnej umowy powierzenia danych osobowych.

-
4.51/5 (47) 1
-
Udostępnij na: -

Najnowsze

Najnowsze na blogu