Czy pisemne oświadczenie pracownika, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo, stanowi przetwarzanie danych osobowych przez pracodawcę w rozumieniu art. 10 RODO?

PYTANIE SZCZEGÓŁOWE

Czy pisemne oświadczenie pracownika, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo stanowi przetwarzanie danych osobowych przez pracodawcę w rozumieniu art. 10 RODO? Chcielibyśmy zebrać takie oświadczenia od pracowników spółki oraz przy podpisywaniu deklaracji odpowiedzialności materialnej. Zaznaczam, że chodzi o nasz wewnętrzny formularz, a nie zaświadczenie o niekaralności z KRK.

ODPOWIEDŹ

Informacje o karalności określone są w art. 10 RODO jako informacje dotyczące wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa. Przetwarzanie tych danych osobowych nie zostało zabronione na podstawie art. 9 ust. 1 RODO – nie są one zatem uznawane za dane osobowe szczególnej kategorii. Oznacza to, że administrator może je przetwarzać na podstawie przesłanek określonych w art. 6 ust. 1 RODO. Niemniej jednak, dopuszczalność przetwarzania takich informacji jest uzależniona – zgodnie z treścią art. 10 – od tego, że wolno dokonywać przetwarzania wyłącznie pod nadzorem władz publicznych lub jeżeli przetwarzanie jest dozwolone prawem Unii albo prawem państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw i wolności osób, których dane dotyczą.

Oznacza to, że administrator danych (w tym przypadku: pracodawca) może przetwarzać informacje o karalności tylko wówczas, gdy wynika to z określonego przepisu prawa. Nie ma znaczenia czy informacja ta stanowi zaświadczenie z KRK czy też jest przekazywana przez pracownika w formie oświadczenia. Nawet samo złożenia oświadczenia dot. karalności będzie dopuszczalne tylko wówczas, gdy będzie to wynikało z konkretnego przepisu prawa. Przesłanką legalizującą wówczas przetwarzanie informacji o karalności będzie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z konkretnym przepisem prawa, dającym uprawnienie do przetwarzania takiej informacji.

-
Udostępnij na: -

Najnowsze

Najnowsze na blogu

Zapisz się na biuletyn

  • Najważniejsze informacje
  • Nowości, narzędzia, gratisy
  • Raz w miesiącu

Zapisz się

RODO Nawigator

RODO NAWIGATOR Interaktywny tekst RODO oraz polskiej ustawy wzbogacony o wykaz oficjalnych wytycznych i praktyczną mapę aspektów RODO.

Więcej