Czy osoba pełniąca funkcję IOD może również być zatrudniona na innym stanowisku u danego administratora? Kiedy dochodzi do konfliktu interesów?

PYTANIE SZCZEGÓŁOWE

Chciałabym zapytać czy osoba, która jest w urzędzie IOD może być również zatrudniona na innym stanowisku u tego samego pracodawcy? Czy nie będzie konfliktu interesów?

ODPOWIEDŹ

O możliwym konflikcie interesów pisała w swoich wytycznych Grupa Robocza art. 29 (obecnie Europejska Rada Ochrony Danych), dostępnych pod https://uodo.gov.pl/pl/3/1348. Na stronie 20 wskazanemu dokumentu znajdujemy stanowisko o treści:

„Wymóg niepowodowania konfliktu interesów jest ściśle związany z wymogiem wykonywania zadań w sposób niezależny. Chociaż DPO zezwala się na pełnienie innych funkcji, te dodatkowe zadania i obowiązki można im powierzyć tylko wówczas, gdy nie powodują konfliktów interesów. Oznacza to przede wszystkim, że DPO nie może piastować stanowiska w organizacji, które zapewniałoby mu dostęp do informacji pozwalających mu ustalić cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Biorąc pod uwagę specyficzną strukturę organizacyjną poszczególnych organizacji, kwestie te należy rozstrzygać w odniesieniu do indywidualnych przypadków. Ogólnie rzecz biorąc, stanowiska w organizacji, w przypadku których dochodzi do konfliktu interesów, mogą obejmować stanowiska w strukturze kadry kierowniczej wyższego szczebla (takie jak dyrektor generalny, dyrektor ds. operacyjnych, dyrektor ds. finansowych, dyrektor ds. medycznych, kierownik departamentu marketingu, kierownik działu kadr lub kierownik departamentów IT), ale również inne stanowiska na niższych szczeblach struktury organizacyjnej, jeżeli piastowanie tych stanowisk lub pełnienie tych funkcji zapewnia możliwość ustalenia celów i sposobów przetwarzania.”

Więcej na temat powoływania IOD oraz możliwego konfliktu interesów z tym związanego piszemy w artykule: "Inspektor ochrony danych wciąż poszukiwany".

Ustalenie, czy w opisanym przypadku nie będzie dochodziło do konfliktu interesów, wymagałoby szczegółowego wglądu w zakres kompetencji osoby piastującej dodatkowe stanowisko. Generalnie, aby nie doszło do konfliktu interesów, IOD nie może być „decyzyjny” w kwestiach ustalania czyje oraz jakie dane i w jaki sposób będą przetwarzane.

-
Udostępnij na: -

Najnowsze

Najnowsze na blogu

Zapisz się na biuletyn

  • Najważniejsze informacje
  • Nowości, narzędzia, gratisy
  • Raz w miesiącu

Zapisz się

RODO Nawigator

RODO NAWIGATOR Interaktywny tekst RODO oraz polskiej ustawy wzbogacony o wykaz oficjalnych wytycznych i praktyczną mapę aspektów RODO.

Więcej