Co to są dane szczególnej kategorii?

ODPOWIEDŹ FORMALNA

Dane osobowe szczególnej kategorii są to dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz dane genetyczne, dane biometryczne, przetwarzane w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej, jak również dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby. Obok danych szczególnej kategorii, ograniczenia w przetwarzaniu dotyczą także danych dotyczących wyroków skazujących i czynów zabronionych (art. 10 RODO).

ODPOWIEDŹ PRAKTYCZNA

Najprościej mówiąc, dane szczególnej kategorii lub inaczej - dane „wrażliwe” to grupa danych osobowych, która podlega szczególnym zasadom przetwarzania i ochrony. W związku z wyjątkowym charakterem danych, obowiązuje szereg szczegółowych zasad związanych z postępowaniem z nimi – najczęściej regulowanych odrębnymi przepisami branżowymi. Do danych wrażliwych możemy zaliczyć nawet przechowywane przez pracodawcę zwolnienia lekarskie.

-
Udostępnij na: -

Najpopularniejsze

Najnowsze na blogu