Kodeks etyczny audytora ODO 24

Audyt ochrony danych osobowych

Jako firma kładąca duży nacisk na rzetelność, uczciwość oraz najwyższą jakość świadczonych usług stworzyliśmy Kodeks etyczny audytora ODO 24. Ma on na celu zapewnienie klientom najwyższego standardu usług audytorskich, a audytorom – jasnych wytycznych co do zasad, jakimi kierujemy się w naszej firmie.

Dużą rolę przy tworzeniu naszego kodeksu odegrał Instytut Audytorów Wewnętrznych – największa na świecie organizacja skupiająca audytorów.

W dużej mierze oparliśmy się na międzynarodowych standardach praktyki zawodowej.

Audytor ODO 24:

 • wykonuje swoją pracę uczciwie, starannie i odpowiedzialnie,
 • przestrzega prawa i wewnętrznych regulacji zawodowych,
 • nie angażuje się w jakąkolwiek działalność, która może dyskredytować zawód audytora lub firmę, którą reprezentuje,
 • uznaje i wspiera cele ODO 24, które są zgodne z prawem i zasadami etyki,
 • nie uczestniczy w żadnych działaniach i nie wchodzi w relacje, które mogłyby naruszyć lub poddać w wątpliwość jego audytorski obiektywizm,
 • nie akceptuje niczego, co mogłoby naruszyć lub poddać w wątpliwość jego profesjonalny osąd,
 • ujawnia wszystkie znane mu fakty, które – nieujawnione – mogłyby zniekształcić sprawozdanie z badanej działalności,
 • rozważnie wykorzystuje i chroni informacje uzyskane w ramach wykonywania swoich obowiązków,
 • nie wykorzystuje uzyskanych informacji w celu uzyskania osobistych korzyści lub w jakikolwiek inny sposób, który byłby sprzeczny z prawem lub przynosił szkodę celom organizacji,
 • podejmuje się świadczenia tylko takich usług, do których wykonania posiada niezbędną wiedzę, umiejętności i doświadczenie,
 • świadczy usługi audytorskie zgodnie z wymogami Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), ustawy o ochronie danych osobowych i powiązanych przepisów prawa,
 • stale doskonali swoją wiedzę, biegłość i skuteczność zawodową.

Wierzymy, że stosując zasady ujęte w kodeksie, przyczyniamy się do promowania rzetelności i etyki w relacjach biznesowych.


-

Nasze usługi

Zapraszamy do lektury naszego bloga